Regulamin wypożyczania sprzętu


Dotyczy:
- Poweriserów;
- Rakiet śnieżnych;
- Kajaków.

Wskazówki dla klientów:
- Sprzęt mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie, dla dzieci np. rodzice.
- Sprzęt powinien być rezerwowany przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem w przeciwnym razie może się okazać, ze jest już zajęty.
- Jeśli nie jesteś pewien, czy np. warunki do skorzystania z rakiet śnieżnych i kajaków są odpowiednie - zapytaj się, a z przyjemnością postaram się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Obowiązki klienta:
1. Klient powinien korzystać ze sprzętu zgodnie z jego zastosowaniem i warunkami jego użytkowania.
2. Wypożyczony przez klienta lub dla dziecka sprzęt powinien być ze względu na jego właściwości, np. ciężar osoby, użytkowany przez osobę dla której został on przygotowany.
3. Klient przed wypożyczeniem sprzętu wybiera formę zabezpieczenia sprzętu: dowód osobisty lub depozyt pieniężny.
4. Jeśli klient wybrał jako formę zabezpieczenia depozyt pieniężny wypełnia i podpisuje przed otrzymaniem sprzętu umowę wypożyczenia, a kopię zachowuje.
5. Jeśli klient wybrał jako formę zabezpieczenia dowód osobisty płaci on z góry za wypożyczony sprzęt i otrzymuje pokwitowanie, a ewentualne rozbieżności w cenie są regulowane po jego zwróceniu.
6. Klient przed otrzymaniem sprzętu informuje firmę w jaki sposób i kiedy zamierza zwrócić otrzymany sprzęt.

Odpowiedzialność klienta:
1. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt i ponosi odpowiedzialność za jago zgubę, zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
2. Wszelkie wynikłe w czasie użytkowania sprzętu nieprawidłowości w jego działaniu powinny zostać niezwłocznie zgłoszone firmie, a korzystający powinien po ich stwierdzeniu natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
3. Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą, jeśli okres wypożyczenia będzie dłuższy, niż np. założył w umowie. W przeciwnym razie za każdy dzień zwłoki zostanie naliczona kara w wysokości 200% stawki za dzień.

Obowiązki firmy:
1. W razie stwierdzenie uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu niewłaściwym użytkowaniem zostaje oszacowana wartość naprawy i pokryta z części poręczenia. Jeśli nie było takiej formy zabezpieczenia klient pokrywa szkody w gotówce. Gdy nie wywiąże się z tego obowiązku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
2. Firma przekazuje klientowi sprzęt technicznie sprawny i sprawdzony przed jego wydaniem.
3. Firma respektuje umowę wypożyczenia od wskazanego okresu naliczając odpowiednie opłaty.
4. Firma zgłasza wykroczenie policji jeżeli po upływie 3 dni od daty planowanego zwrotu wypożyczonego sprzętu klient go nie zwróci lub nie poinformuje o tej zmianie firmy.
5. Firma zabezpiecza wniesiony depozyt lub dowód i zwraca go po oddaniu sprzętu.
6. Firma pobiera opłatę z góry za wypożyczony sprzęt, a ewentualne rozbieżności (nadpłata, dopłata) są regulowane po jego zwróceniu.
7. Wszelkie niejasności dotyczące sprzętu czy oferty są wyjaśniane na prośbę klienta, a podstawowa instrukcja użytkowania zostaje przekazana ustnie w czasie wydawania sprzętu.
8. Firma elastycznie dopasuje się do indywidualnych potrzeb klienta.

Odpowiedzialność firmy:
1. Firma ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt do jego wydania i przed jego przekazaniem dokonuje standardowego przeglądu.
2. Firma w czasie wydania sprzętu udziela wskazówek klientowi na temat jego właściwego użytkowania.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu wynikłe i wtórne powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.