Regulamin zamawiania usług


Dotyczy:
- Zorningu;
- Kuli wodnej;
- Poweriserów.

Wskazówki dla klienta:
- Usługi może zamówić i dokonać płatności za nie tylko osoba pełnoletnia.
- Usługi mogą być wynajmowane przez osoby indywidualne, firmy, instytucje.
- Celem zamówienia usługi należy skontaktować się z firmą i ustalić miejsce, termin oraz warunki jej świadczenia
- Wskazane jest sprawdzenie, czy w zakładanym miejscu świadczenia usług są spełnione warunki bezpieczeństwa dla uczestników.

Obowiązki klienta:
1. Zleceniodawca powinien w zamówieniu dokładnie opisać miejsce, czas trwania usługi, przewidywana liczbę uczestników oraz ich wiek.
2. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć lub przygotować miejsce dla świadczenia usługi. Należy zadbać, aby w pobliżu była możliwość podpięcia się do gniazdka elektrycznego, ewentualnie w zależności od zamówienia w przypadku kuli wodnej zapewnić dostęp do wody.
3. Klient powinien wpłacić przed rozpoczęciem realizacji usługi zaliczkę w wysokości co najmniej 50% sumy i odebrać pokwitowanie.
4. Klient powinien wykonywać polecenia prowadzącego naukę lub osoby udostępniającej sprzęt. W przeciwnym wypadku dla swojego i innych bezpieczeństwa dana czynność zostanie przerwana bez możliwości zwrotu pobranej opłaty lub zaliczki.

Odpowiedzialność klienta:
1. Niewywiązanie się przez zamawiającego z warunków umożliwiających świadczenie zamówionej usługi na wskazanym miejscu skutkuje przepadnięciem zaliczki.
2. Za umyślne spowodowanie szkody na sprzęcie przez zamawiającego lub uczestnika za jego naprawę lub zakup nowego odpowiada zamawiający lub uczestnik

Obowiązki firmy:
1. Firma realizuje zamówienie zgodnie z ustaleniami, przygotowując sprzęt do użytkowania w ustalonym miejscu i czasie.
2. Firma przyjmuje zaliczkę w wysokości 50% zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji lub w całości, jeśli tak zechce klient.
3. Przed przystąpieniem do realizacji na prośbę zamawiającego może zostać spisana umowa na świadczenie usług.
4. Firma czuwa nad bezpieczeństwem uczestników i w przypadku wykrycia uszkodzenia sprzętu zaprzestaje dalszego świadczenia nim usługi. Rozlicza okres wykonanego zlecenia zwracając ewentualną nadpłatę zleceniodawcy.

Odpowiedzialność firmy:
1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestnika wydawanych poleceń i działania niezgodne z zaprezentowanymi przez osobę udostępniającą sprzęt, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub wynikłe czy nabyte z tego powodu urazy.
2. Sprzęt używany przez firmę posiada odpowiednie atesty i dokumenty techniczne oraz jest każdorazowo sprawdzany przed użyciem.